Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lot

คำแปล

Every
day
I
tell
my
parents
that
I
love
them
a
lot
.

กวนผมบอกพอแมของผมวาผมรกพวกเขามาก

Every
day
I
tell
my
parents
that
I
love
them
a
lot
.

กวนผมบอกพอแมของผมวาผมรกพวกเขามาก

When
I
was
a
teacher
I
used
to
have
a
lot
of
students
.

ตอนผมเปนครผมเคยมกเรยนหลายคน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน