Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lose

คำแปล

เสีย, สูญเสีย

She
will
not
lose
her
job
.

เธอจะไม่สูญเสียงานของเธอ

I
will
lose
my
house
.

ฉันจะสูญเสียบ้านของฉัน

I
will
lose
my
job
.

ฉันจะสูญเสียงานของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ lose

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iloselost
he/she/itloseslost
you/we/theyloselost
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน