Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. looks

looks

คำแปล

My
sister
looks
like
my
mother
.

พี่สาวของฉันดูเหมือนคุณแม่ของฉัน

She
looks
for
the
boy
.

เธอมองหาเด็กผู้ชายคนนี้

It
looks
different
.

มันดูต่างกัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ look

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน