Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

looking

คำแปล

The
cat
is
looking
at
the
fish
.

แมวตัวนี้กำลังมองปลาตัวนี้อยู่

You
are
looking
for
my
brother
.

คุณกำลังหาพี่ชายของฉันอยู่

I
am
looking
at
the
cat
.

ฉันกำลังมองแมวตัวนี้อยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ look

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน