Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

looked

คำแปล

I
looked
at
you
.

ฉันได้มองไปที่คุณ

1 ความคิดเห็น

She
looked
at
me
.

เธอได้มองไปที่ฉัน

I
looked
around
.

ฉันได้มองไปรอบๆ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ look

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน