Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

look

คำแปล

ลักษณะ, ดู, มอง

You
will
look
at
me
.

คุณจะมองฉัน

3 ความคิดเห็น

We
look
at
the
menu
.

พวกเรามองรายการอาหาร

I
look
like
you
.

ฉันดูเหมือนคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ look

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน