Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

long

คำแปล

ยาว

My
skirt
is
long
.

กระโปรงของฉันยาว

10 ความคิดเห็น

The
winter
is
long
.

ฤดูหนาวนี้ยาว

2 ความคิดเห็น

The
dress
is
long
.

ชุดกระโปรงตัวนี้ยาว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน