Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

local

คำแปล

ท้องถิ่น

It
is
a
local
party
.

มันคืองานเลี้ยงท้องถิ่นงานหนึ่ง

We
read
the
local
newspaper
.

พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

We
find
local
fruit
at
the
market
.

พวกเราเจอผลไม้ท้องถิ่นที่ตลาด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน