Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lives

คำแปล

อาศัยอยู่

Cats
have
nine
lives
.

แมวมีเก้าชีวิต

A
cat
has
nine
lives
.

แมวมีเก้าชีวิต

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน