Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lives

คำแปล

My
sister
lives
in
Germany
.

พี่สาวของฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมัน

As
far
as
I
know
,
he
lives
here
.

เท่าที่ฉันรู้ เขาอาศัยอยู่ที่นี่

He
lives
in
Germany
.

เขาอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ live

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน