Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lived

คำแปล

She
has
lived
there
for
seven
years
.

เธอได้อยู่ที่นั้นนานเจ็ดปีแล้ว

2 ความคิดเห็น

We
have
lived
together
for
sixty
years
.

พวกเราได้อยู่ด้วยกันนานหกสิบปีแล้ว

I
have
lived
here
for
five
years
.

ฉันได้อยู่ที่นี่นานห้าปีแล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ live

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน