Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

listened

คำแปล

Yesterday
evening
,
I
listened
to
the
radio
.

เมื่อวานตอนเย็นฉันได้ฟังวิทยุเครื่องนี้

Yesterday
we
listened
to
our
teacher
.

เมื่อวานนี้พวกเราได้ฟังคุณครูของพวกเรา

Last
night
,
I
listened
to
the
radio
.

เมื่อคืนนี้ ฉันได้ฟังวิทยุ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ listen

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilistenlistened
he/she/itlistenslistened
you/we/theylistenlistened

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน