Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

listen

คำแปล

ฟัง

The
women
listen
.

พวกผู้หญิงฟัง

1 ความคิดเห็น

The
boys
listen
.

พวกเด็กผู้ชายฟัง

We
listen
.

พวกเราฟัง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ listen

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilistenlistened
he/she/itlistenslistened
you/we/theylistenlistened

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน