Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lip

คำแปล

She
has
red
lips
.

มฝปากของฉนสแดง

2 ความคิดเห็น

My
lips
are
cold
.

มฝปากของฉนเย

Your
lips
are
very
red
.

ปากของคณสแดงมาก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน