Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. line

line

คำแปล

เส้น

I
have
a
land
line
.

ฉันมีโทรศัพท์บ้านเครื่องหนึ่ง

I
have
a
land
line
.

ฉันมีโทรศัพท์บ้านเครื่องหนึ่ง

There
is
a
white
line
on
the
board
.

มีเส้นสีขาวเส้นหนึ่งบนกระดาน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน