Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

limit

คำแปล

จำกัด, ขอบเขต

Our
love
has
no
limits
.

ความรักของเราไร้ขอบเขต

2 ความคิดเห็น

Science
has
no
limit
.

วิทยาศาสตร์ไร้ขอบเขต

Science
has
no
limit
.

วิทยาศาสตร์ไร้ขอบเขต

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน