Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

liked

คำแปล

I
liked
it
last
year
,
but
I
do
not
like
it
today
.

ผมชอบมันเมื่อปีที่แล้ว แต่วันนี้ผมไม่ชอบมันแล้ว

I
liked
it
when
I
was
young
.

ฉันชอบมันตอนฉันเป็นเด็ก

I
liked
it
last
year
.

ฉันชอบมันเมื่อปีที่แล้ว

การผันคำกริยาทั้งหมดของ like

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน