Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

like

คำแปล

ชอบ, เหมือน

We
like
Germany
.

เราชอบประเทศเยอรมัน

1 ความคิดเห็น

I
like
him
.

ฉันชอบเขา

4 ความคิดเห็น

I
do
not
like
hot
coffee
.

ฉันไม่ชอบกาแฟชาร้อน

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน