Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

light

คำแปล

แสง, ไฟ, เบา

I
see
the
light
.

ฉันเห็นแสงนี้

I
see
the
light
.

ฉันเห็นแสงนี้

Do
you
have
light
?

คุณมีไฟไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน