Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

life

คำแปล

ชีวิต

I
have
a
good
life
.

ฉันมีชีวิตที่ดีชีวิตหนึ่ง

I
have
a
good
life
.

ฉันมีชีวิตที่ดีชีวิตหนึ่ง

My
life
for
a
beer
!

ชีวิตฉันเพื่อเบียร์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน