Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

level

คำแปล

ระดับ, ชั้น

Which
level
are
you
in
?

คุณอยู่ในระดับไหน

Which
level
are
you
in
?

คุณอยู่ในระดับไหน

The
level
of
water

ระดับน้ำ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน