Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

letter

คำแปล

จดหมาย

They
write
a
letter
.

พวกเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง

They
write
a
letter
.

พวกเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง

She
reads
a
letter
.

เธออ่านจดหมายฉบับหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน