Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

less

คำแปล

น้อยกว่า

I
want
less
soup
.

ฉันอยากได้ซุปน้อยกว่านี้

You
eat
less
bread
.

คุณกินขนมปังน้อยกว่านี้

Eat
less
bread
.

กินขนมปังน้อยกว่านี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย