Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

length

คำแปล

ความยาว

What
is
this
river
's
length
?

ความยาวของแม่น้ำสายนี้คืออะไร

What
is
the
length
of
that
bridge
?

ความยาวของสะพานนั้นคืออะไร

The
length

ความยาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน