Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

legs

คำแปล

He
has
pain
in
his
legs
.

ฉันเจ็บขาของเขา

My
legs
are
weak
.

ขาของฉันอ่อนแอ

She
has
two
legs
.

เธอมีขาสองข้าง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leg

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ileglegged
he/she/itlegslegged
you/we/theyleglegged
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน