Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

left

คำแปล

ซ้าย

Her
left
shoe
is
green
.

รองเท้าข้างซ้ายของเธอเป็นสีเขียว

His
left
shoe
is
blue
.

รองเท้าข้างซ้ายของเขาเป็นสีฟ้า

My
left
shoe
is
red
.

รองเท้าข้างซ้ายของฉันเป็นสีแดง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน