Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lecture

คำแปล

การบรรยาย

The
lecture
starts
at
five
.

การบรรยายนี้เริ่มตอนห้าโมงเย็น

The
lecture
is
today
.

การบรรยายมีวันนี้

The
lecture

การบรรยาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน