Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leaving

คำแปล

การจากไป, การจากลา, การทิ้ง

การผันคำกริยาของleave

I
am
leaving
this
town
.

ฉันกำลังจะออกจากเมืองนี้

1 ความคิดเห็น

Leaving
your
car
here
is
not
a
good
idea
.

การทิ้งรถของคุณไว้ที่นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี

He
sometimes
thinks
about
leaving
.

บางครั้งเขาคิดเกี่ยวกับการจากลา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leave

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ileaveleft
he/she/itleavesleft
you/we/theyleaveleft

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน