Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leaves

คำแปล

ทิ้ง, ใบไม้, จากไป

การผันคำกริยาของleave

She
leaves
him
.

เธอไปจากเขา

1 ความคิดเห็น

She
leaves
her
hat
.

เธอทิ้งหมวกของเธอไว้

The
boy
leaves
.

เด็กผู้ชายคนนี้จากไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leave

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ileaveleft
he/she/itleavesleft
you/we/theyleaveleft

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน