Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leave

คำแปล

ไป, จากไป

They
did
not
leave
my
house
.

พวกเขาไม่ได้ออกจากบ้านของฉัน

1 ความคิดเห็น

We
did
not
want
to
leave
.

พวกเราไม่ได้อยากจากไป

At
what
time
did
you
leave
?

คุณจะไปกี่โมง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leave

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ileaveleft
he/she/itleavesleft
you/we/theyleaveleft

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน