Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leaf

คำแปล

ใบไม้

A
leaf
is
green
.

ใบไม้สีเขียว

My
dog
plays
with
the
leaves
.

หมาของฉันเล่นกับใบไม้พวกนี้

The
leaves
are
yellow
.

ใบไม้พวกนี้เป็นสีเหลือง

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leaf

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ileafleafed
he/she/itleafsleafed
you/we/theyleafleafed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย