Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leader

คำแปล

ผู้นำ

I
do
not
like
that
leader
!

ผู้นำคน

2 ความคิดเห็น

I
do
not
like
that
leader
!

ผู้นำคน

2 ความคิดเห็น

I
do
not
like
that
leader
!

ผู้นำคน

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน