Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

law

คำแปล

กฎหมาย

This
activity
is
against
the
law
.

กิจกรรมนี้ผิดกฎหมาย

They
follow
the
law
.

พวกเขาทำตามกฎหมาย

The
law

กฎหมาย

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย