Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

later

คำแปล

ภายหลัง, ต่อมา

A
week
later

หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง

See
you
later

แล้วเจอกันทีหลัง

A
year
later

หนึ่งปีให้หลัง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน