Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

late

คำแปล

ดึก, สาย

I
always
work
late
.

ฉันทำงานดึกเสมอ

Why
is
he
late
?

ทำไมเขาสาย

Too
late
!

สายเกินไป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน