Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

language

คำแปล

ภาษา

This
book
will
help
you
to
learn
this
language
.

หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณให้เรียนภาษานี้

The
language

ภาษา

This
book
will
help
you
to
learn
this
language
.

หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณให้เรียนภาษานี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน