Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

landscape

คำแปล

ทิวทัศน์

The
landscape
is
green
and
beautiful
.

ภูมิประเทศนี้เขียวและสวย

This
landscape
is
beautiful
.

ภูมิประเทศนี้สวย

The
landscape

ภูมิประเทศ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน