Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

land

คำแปล

ที่ดิน

It
is
not
your
land
.

มันไม่ใช่ที่ดินของคุณ

It
is
my
land
.

มันคือที่ดินของฉัน

The
land

ที่ดิน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน