Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lady

คำแปล

สุภาพสตรี

The
lady
wears
a
red
dress
.

สุภาพสตรีคนนี้สวมเดรสสีแดง

The
lady
drinks
juice
.

สุภาพสตรีคนนี้ดื่มน้ำผลไม้

Two
ladies
eat
apples
.

สุภาพสตรีสองคนนี้กินแอปเปิ้ล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน