Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lack

คำแปล

ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ

There
was
a
great
lack
of
rice
that
year
.

มีการขาดแคลนของข้าวอย่างมากในปีนั้น

1 ความคิดเห็น

There
was
a
great
lack
of
rice
that
year
.

มีการขาดแคลนของข้าวอย่างมากในปีนั้น

1 ความคิดเห็น

There
was
a
lack
of
food
in
Europe
.

เคยมีการขาดแคลนอาหารครั้งหนึ่งในยุโรป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน