Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

laboratory

คำแปล

ห้องทดลอง

We
need
a
new
science
laboratory
.

พวกเราต้องการห้องทดลองใหม่ห้องหนึ่ง

He
works
in
the
laboratory
.

เขาทำงานในห้องทดลอง

She
works
at
the
laboratory
.

เธอทำงานในห้องทดลอง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน