Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

knows

คำแปล

She
knows
that
I
remember
.

เธอรู้ว่าฉันจำได้

The
man
knows
.

ผู้ชายคนนี้รู้

Nobody
knows
.

ไม่มีใครรู้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ know

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน