Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

knowledge

คำแปล

ความรู้

Knowledge
is
important
.

ความรู้เป็นเรื่องสำคัญ

She
wants
to
have
knowledge
.

เธอต้องการมีความรู้

The
knowledge

ความรู้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน