Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

knife

คำแปล

มีด

We
use
the
knife
.

พวกเราใช้มีด

We
use
the
knife
.

พวกเราใช้มีด

We
have
the
knife
.

พวกเรามีมีด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน