Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

kitchen

คำแปล

ห้องครัว

The
kitchen
is
pretty
nice
.

ห้องครัวนี้ดูค่อนข้างดี

He
cooks
in
the
kitchen
.

เขาทำอาหารในห้องครัว

The
man
eats
in
the
kitchen
.

ผู้ชายกินในห้องครัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน