Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

kind

คำแปล

ประเภท, ชนิด

It
is
very
kind
of
you
.

คุณใจดีมาก

0 ความคิดเห็น

It
is
very
kind
of
you
.

คุณใจดีมาก

0 ความคิดเห็น

It
is
very
kind
of
you
.

คุณใจดีมาก

0 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน