Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

kick

คำแปล

เตะ

They
kick
the
ball
.

พวกเขาเตะลูกบอล

I
kick
the
ball
.

ฉันเตะลูกบอล

I
kick
the
door
.

ฉันเตะประตู

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน