Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

key

คำแปล

กุญแจ

I
give
the
key
to
a
girl
.

ฉันให้กุญแจกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

I
give
the
key
to
a
girl
.

ฉันให้กุญแจกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

The
key
is
with
me
.

กุญแจอยู่กับฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน