Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

keep

คำแปล

เก็บ

I
do
not
keep
my
key
in
this
bag
.

ฉันไม่เก็บกุญแจของฉันไว้ในกระเป๋าใบนี้

Where
do
you
keep
your
key
?

คุณเก็บกุญแจของคุณไว้ที่ไหน

I
do
not
want
to
keep
anything
.

ฉันไม่อยากเก็บอะไร

การผันคำกริยาทั้งหมดของ keep

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ikeepkept
he/she/itkeepskept
you/we/theykeepkept
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน