Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. juice

juice

คำแปล

น้ำผลไม้

The
girl
drinks
orange
juice
.

เด็กผู้หญิงดื่มน้ำส้ม

2 ความคิดเห็น

The
woman
drinks
fruit
juice
.

ผู้หญิงดื่มน้ำผลไม้

She
drinks
apple
juice
.

เธอดื่มน้ำแอปเปิ้ล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน